De groene verbinding: veilige fietsroute in nieuw hoogwaardig groen

De plannen voor de groene (fiets)verbinding tussen het Astridpark en de Warande zijn klaar. Resultaat: een nieuw stadspark in Heule (het parcN50), een comfortabele en vooral veilige fietsverbinding van de Hoge Dreef tot de Molenstraat en de kleine Ring (R36) van Kortrijk en nieuwe buurt- en wijknatuur.

Eerder werd al aangekondigd dat de voormalige trajecten van de reservatiestrook N50c en N328 in Noord-Kortrijk plaatsmaken voor een groene bestemming met een kwalitatieve fietsverbinding. Studiebureau Kollektif (nieuwe parkN50c) en Arcadis (groene verbinding traject Molenstraat-Astridpark) hebben het ontwerp nu verder uitgewerkt en verfijnd. De werken gaan gefaseerd van start in het najaar van 2023. Beide ontwerpen werden toegelicht op een infomoment voor bewoners en belanghebbenden op woensdagavond 9 november in OC De Vonke in Heule.

De groene verbinding.jpg
  • jpg

ParcN50: van akker tot nieuw avontuurlijk park in Heule

Een nieuw park met plaats voor échte natuur en recratief gebruik

De Bozestraat deelt het toekomstige park op in twee zones. Het gedeelte tussen de Molenstraat en de Bozestraat zal meer in functie staan van wijk- en buurtgroen. Het noordelijke gedeelte tussen de Bozestraat en de Heulebeekvallei wordt een zone waar natuurwaarden zich verder kunnen ontwikkelen en aansluiten op het bestaande hoogwaardige groen in de Heulebeekvallei.

De groeninrichting moet een spontane natuurontwikkeling toelaten. In het park worden robuuste en avontuurlijke spelprikkels voorzien. Nieuwe struiken, bomen en grasland zorgen voor een combinatie van open plekken met zacht recreatief gebruik en gesloten plekken waar (spontane) natuurontwikkeling haar werk kan doen.

Van de hoge natuurwaarden aan de Heulebeek tot het recreatieve groen in het Astridpark wordt met het nieuwe park, parcN50, en de groene fietsverbinding de natuur binnengetrokken in een stedelijke omgeving en wordt een robuust groen netwerk in Kortrijk gerealiseerd. Ook de straten en het openbaar domein worden ingeschakeld om door middel van de ontharding en het extra groen de stadsomgeving klimaatrobuust te maken. We zorgen met dit project ook voor groen op wandelafstand voor de Kortrijkzanen. Bert Herrewyn, schepen van natuur en biodiversiteit

Toegankelijk en inclusief fiets- en wandelpad

Door het groengebied loopt ook de fietscorridor die de verbinding maakt tussen de Molenstraat en Watermolenwal. De fietsverbinding, die start vanuit het Astridpark via Molenstraat, loopt zo door de twee nieuwe groengebieden. Er komt een vier meter breed dubbelrichtingsfietspad dat aftakt naar de verschillende aangrenzende wijken Leiaarde, Vlaschaard en Waterhoek. Een gloednieuwe fietsbrug over de Heulebeek maakt de verbinding vanuit het park naar de Hoge Dreef in Heule en sluit aan op het bestaande Warandepad. De brug zelf wordt een nieuw uitkijkpunt dat uitzicht geeft over het beschermde natuurlijke landschap van de Heulebeekvallei.

parkN50.jpg
  • jpg

Naast het fietspad komt een twee meter breed wandelpad. Zo is het park voor iedereen toegankelijk. Tussen het fietspad en het wandelpad komen zones waar het afwaterende regenwater van beide paden kan infiltreren. Deze 'WADI's' zorgen voor een zachte, attractieve overgang tussen het fietspad en het wandelpad.

Dit wordt een fietsverbinding die je tot op vandaag vooral ziet in steden als Kopenhagen. Onze ambitie is immers groot. We creëren hier een optimale fietsroute van centrum Kortrijk tot aan de R8 en verder. Niet zomaar een fietsroute, maar een route die volledig ingebed zal liggen in groen en natuur. Zo wordt het niet alleen stukken veiliger fietsen maar ook veel aangenamer.  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Van Molenstraat tot Astridpark: verbinden van parkgebieden én comfortabel, veilig fietsen!

Molenstraat_astridpark.png
  • png

Met de Groene Verbinding wordt vanuit de Molenstraat, tot het nieuw in te richten parcN50 en tot aan het bestaande Astridpark, een nieuw fietsvriendelijk groen lint gerealiseerd in sterk verstedelijkt gebied. Ontharding, nieuw groen en meer ruimte vergroten de leefbaarheid en de kwaliteit van de omgeving, samen met een comfortabele en vooral veilige fietsverbinding.

Dit is een illustratie van de bouwshift. We zetten woongebied om naar een groene bestemming. Voor de realisatie van de groene fietsstructuur verwerven we 42.000 m2 gronden van Imroder voor een bedrag van 2.240.000 euro. De akte komt op de gemeenteraad van 14 november.  Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing

Van onbenutte middenberm tot straattuin Molenstraat

De eyecatcher in de Molenstraat wordt een 12 meter brede straattuin. Die vervangt de op vandaag ondergewaardeerde middenbermen in het centrale gedeelte van de straat. De straattuin is nieuw volwaardig wijkgroen waar ruimte zal zijn voor spel en ontmoeting, maar ook voor natuur en water. Het wordt opnieuw een hoogwaardige schakel op de groene verbinding tussen de verschillende parken in de omgeving. Ook komt er een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in het brede gedeelte van de weg. Die maakt een kwalitatieve fietsverbinding met sportcampus Wembley en de andere te realiseren fietsroute op de voormalige reservatiestrook van de N328c.

Molenstraat.jpg
  • jpg

Buurtparkeren

Omdat er in de straten van het projectgebied heel wat ontharding zal plaatsvinden en kwalitatieve fietspaden worden ingericht, moet er ruimte worden vrijgemaakt. Daardoor zal het straatparkeren op verschillende locaties worden geschrapt. Maar het schrappen gebeurt niet zonder in een alternatief te voorzien met nieuwe of opgewaardeerde buurtparkings. Zo krijgen op korte termijn de Molenstraat en op lange termijn de Jacob Vandervaetstraat nieuwe buurtparkings. De bestaande buurtparking in de Weversstraat wordt met specifieke ingrepen geoptimaliseerd. Op verschillende plekken in het projectgebied komen ook buurtfietsenstallingen en nieuwe fietsaanleunbeugels voor fietsparkeren.

Uitbreiding Astridpark met nieuwe fiets- en wandeldoorsteek

Vanuit de Molenstraat, via de Jacob Vandervaetstraat en Herderstraat tot aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan en uiteindelijk het Astridpark, worden de principes van ontharding, vergroening en een volwaardige fietsverbinding doorgetrokken. Zo wordt in de Koninginnelaan de helft van de straat onthard en ingericht naar het beeld van het Astridpark. Ook hier wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en wandelpad aangelegd om de aansluiting te maken naar het Astridpark. Om daarna ook een veilige fietsoversteek naar het  Astridpark te garanderen, wordt het tracé in de Graaf de Smet de Naeyerlaan tussen de kastanjebomen ingepast. Zo bekomen we een volwaardige noord-zuid as.

Timing

Voor het parkN50 wordt het traject tussen de Molenstraat en Bozestraat deze legislatuur gerealiseerd. Voor het fietstracé buiten het park worden deze legislatuur de realisatie van de volgende zones beoogd:

  • het deel tussen het Astridpark en de parking Weversstraat, inclusief Weversstraat tussen de Jakob Vandervaetstraat en het Stadepad.
  • de Molenstraat tussen de Kortrijksestraat en de Jakob Vandervaetstraat, met inbegrip van de kruispunten Kortrijksestraat-Molenstraat-Leynvaalsstraat en Jakob Vandervaetstraat-Molenstraat. In dit deel wordt de riolering ook volledig vernieuwd.
  • De heraanleg in de Jakob Vandervaetstraat en de daaraan gekoppelde realisatie van de buurtparking wordt pas uitgevoerd na de realisatie van de Molenstraat (na 2025, dus volgende legislatuur).

Bevoegd

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL