Aankoop nieuw natuurgebied in Aalbeke met steun NatuurbanK

In het bestuursakkoord ‘Beste Stad van Vlaanderen’ engageert de stad zich om in te zetten op de realisatie van 100 hectare extra natuur en bos. Naast de invloed van groen op de ruimtelijke kwaliteit, spelen bos en natuur ook een cruciale rol op vlak van klimaatregeling, waterberging en luchtzuivering. Het groen is dan ook een belangrijke bondgenoot voor Kortrijk en deelgemeenten om zich als klimaatstad te blijven ontwikkelen. De stad en Natuurpunt Beheer vzw bundelden de krachten voor de aankoop van 2 percelen in Aalbeke, gelegen tussen tussen de Blauwkasteelstraat en het kasteelpark ‘Wit kasteel' of 'Château de Bourbon’. Via de Kortrijkse Natuurbank staat de stad de vereniging met 21.493,33 euro bij.

Aalbeke (c) Kortrijk
  • jpeg
Aalbeke (c) Kortrijk
  • jpeg

Natuuraankoop door Natuurpunt

Met het oog op de versterking van het valleigebied van de Rekkembeek, en ter bescherming van kwetsbare kleine landschapselementen werden door Natuurpunt Beheer vzw twee percelen aangekocht. Het gaat om de percelen die gelegen zijn tussen de Blauwkasteelstraat en het kasteelpark ‘Wit kasteel' of 'Château de Bourbon’ te Aalbeke (9de afdeling, sectie B, nrs. 302A en 301C).

De totale oppervlakte bedraagt 6448m². Perceel B301C volgt de helling van het kasteelpark. Het is een hooilandje op leemgrond die tekenen vertoont van spontane verbossing met grauwe abeel. Perceel B302A bestaat uit een ruderale ruigte met grote brandnetel, pitrus en harig wilgenroosje, en een weinig boswilg aan de rand van het perceel. In de aanwezige poel groeit er lisdodde. Het projectgebied maakt deel uit van het – in aanvraag – uitbreidingsgebied van visiegebied Sterreberg.

De poel en directe omgeving betreft een waardevol kleine landschapselement (KLE). Met de aankoop wenst Natuurpunt Beheer vzw dit KLE te beschermen en via beheerwerken op te waarderen in een regio waar dergelijke KLE’s schaars zijn en onder druk komen te staan. De bedoeling is om nog andere percelen aan te kopen en zo het gebied uit te breiden.

Gemeentelijke subsidie NatuurbanK

Naast de stad zijn er ook terreinbeherende natuurverenigingen actief bezig met groenrealisaties. Echter hebben deze natuurverenigingen niet altijd voldoende middelen ter beschikking, waardoor men niet altijd over kan gaan tot verwerving van terreinen. De stad Kortrijk ziet de aankoop en inrichting door de natuurverenigingen als een opportuniteit om mee 100 hectare extra natuur en bos te realiseren. Hiertoe werd door de stad een subsidie, de NatuurbanK, opgericht om de natuurverenigingen financieel bij te staan om gronden aan te kopen om die te bebossen of ecologisch te onderhouden.

Natuurpunt Beheer vzw heeft de twee percelen voor een bedrag van 46.834,73 euro verworven, inclusief alle kosten. Via de NatuurbanK draagt de stad 21.493,33 euro bij.

Gronden die direct beschikbaar zijn voor natuur en bos zijn enorm schaars in onze regio. Elke aankoop is dan ook een grote winst voor ons klimaat. Om die reden steunen we aankopen door derden met een stevige subsidie. Alsook finaliseren we dit jaar nog het Open Ruimte plan Interfluvium dat projectgebieden aanduidt om meer gronden vrij te krijgen voor natuur en bos. Bert Herrewyn, schepen van Klimaat, Biodiversiteit, Kinderen en Jongeren 
Natuurpunt Kortrijk zet met de steun van de NatuurbanK volop in op het verwerven van grond voor meer en betere natuur. Deze percelen zijn een logische verdere uitbreiding van het kasteelpark (natuurverwevingsgebied). Ze zorgen voor de verdere veiligstelling van natte natuur in een regio waar die zeer schaars is en onder grote druk staat. Natuurpunt Beheer VZW

Open ruimte Interfluvium

Om uitvoering te geven aan de beleidsdoelstelling van de stad is een open ruimte plan voor het interfluvium in opmaak, i.e. de open ruimte tussen Leie en Schelde op het grondgebied van Kortrijk en Zwevegem. Dit traject lopen we samen met 2 belangrijke partners: Boerenbond en Natuurpunt. Met het open ruimte plan kiezen we bewust voor een geïntegreerde visie, met focus op landbouw, natuur en bos, waterlopen en trage wegen. Het plan zit in een eindfase met de bedoeling het dit jaar nog te presenteren. Dit resulteert in concrete projectgebieden en acties voor de gemeenten, provincie en Vlaanderen. De aankoop van bovenvermelde gronden is hier een mooi voorbeeld van, aansluitend bij de bestaande boskern langs de Moeskroensesteenweg.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL