Vlaanderens eerste ‘Wonderwoudje’ ligt in Kortrijk

Kortrijk plant samen met de kinderen van basisschool Pius X op 23 februari het eerste ‘Wonderwoudje’ in Vlaanderen aan. Een grasveld van 2.500m², gelegen in de wijk Pius X ter hoogte van de Edgar Tinellaan, wordt omgetoverd tot een groene oase. Bomen, struikengordels en bloemenweides vormen samen een biodivers bosje. Onder het nieuwe groen krijgt basisschool Pius X ook een buitenklas. Dit allemaal onder deskundige begeleiding van BOS+. De kostprijs van het project bedraagt 8.000 euro waarvan Kortrijk de helft financiert en de Provincie West-Vlaanderen de andere helft in het kader van de samenwerking Gemeente voor de Toekomst met de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Van biodiverse ambitie en lokale participatie tot realisatie 

Kortrijk wilde al langer, naar het voorbeeld van Tiny Forest, biodiverse bosjes in de binnenstad en stedelijke omgeving realiseren. Aansluitend stapte de lokale basisschool Pius X ook met dit idee naar de stadsdiensten toe. Voor de verdere uitwerking wilde Kortrijk ook de buurtbewoners betrekken om tot een gedragen project te komen. De projectoproep 'Gemeente voor de Toekomst' van de Provincie West-Vlaanderen en BBL kwam op het juiste moment. Samen met BOS+ werd een participatietraject opgesteld met buurtbewoners en de school om samen aan de tekentafel tot een gedragen ontwerp te komen. Vandaag steken de leerlingen zelf de handen uit de mouwen om het ‘Wonderwoudje’ aan te planten, onder het goedkeurend oog van schepen Bert Herrewyn en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Wonderwoudje: meerwaarde voor stad, natuur én mens 

Samen met de externe begeleiding van BOS+ en provincie werden autochtone boom- en struiksoorten gekozen om het maximum aan biodiversiteit op een minimum aan oppervlakte te verkrijgen. Door het ‘Wonderwoudje’ worden geschikte habitats gecreëerd waardoor in een sterk verstedelijkt gebied fauna en flora de kans krijgen zich te ontwikkelen. De nieuwe groenzone gaat ook het hitte-eiland effect tegen en is een bondgenoot tegen extreem weer en het veranderende klimaat. Met het buitenklasje krijgt het bosje ook een sociaal maatschappelijke rol en creëert het een natuurlijke speel- en leeromgeving voor de basisschool.

Het Wonderwoud is een prachtvoorbeeld van hoe het openbaar domein ingezet wordt om een win-win situatie te creëren met meer natuur in de binnenstad. Bewoners en scholen kunnen gebruik maken van het groen, het is een duurzame bondgenoot tegen de klimaatverandering en het zorgt voor meer fauna en flora in een stedelijke omgeving. Dit is het eerste Wonderwoud, maar Kortrijk gaat ondertussen consequent verder met het vergroenen van de binnenstad. Zo wordt dit najaar het nabijgelegen Pieter Pauwel Rubensplein ook natuurvriendelijker ingericht. Bert Herrewyn, schepen van biodiversiteit en natuur 
  • jpeg
  • jpeg
  • jpeg
Gemeente voor de Toekomst
Gemeente voor de Toekomst helpt lokale besturen bij de uitvoering van hun klimaatplannen. Wij werken hiervoor samen met 24 milieuorganisaties. Samen bieden we meer dan 100 pasklare projecten voor duurzame mobiliteit, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, voeding, energie, burgerparticipatie of groenontwikkeling. Stuk voor stuk zorgen de projecten voor concrete resultaten.  Benjamin Clarysse, Bond Beter Leefmilieu

De Provincie West-Vlaanderen biedt korting op een twintigtal geselecteerde projecten. Dankzij die steun kon Gemeente voor de Toekomst tijdens het eerste jaar 51 projecten starten in 27 verschillende gemeenten. De meest gekozen projecten zijn de Wonderwoudjes van BOS+, eetbare buurten met Velt, aandacht voor voedselverlies met FoodWIN, inzetten op autodelen met Autodelen.net en het verduurzamen van evenementen en de werking van verenigingen begeleid door Ecolife.

Andere West-Vlaamse gemeenten die zelf een 'Wonderwoudje' of een ander project van Gemeente voor de Toekomst willen starten, kunnen nog tot 30 maart een projectaanvraag indienen en de daarbij horende steun aanvragen bij de Provincie West-Vlaanderen. Het Wonderwoud kwam tot stand dankzij Gemeente voor de Toekomst, BOS+, Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen.

Toegankelijke natuur voor kinderen en jongeren

Toegankelijke natuur is voor kinderen en jongeren cruciaal. We stellen immers vast dat door de veranderde maatschappelijke context van de voorbije decennia hun autonomie om zich vrij te bewegen sterk is ingeperkt. Een belangrijk deel van onze jongeren is in toenemende mate vervreemd van onze natuur en dat is een trend die we absoluut moeten trachten te keren. Want buitenzijn en -spelen in het groen is goed voor ons! 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende buitenspelen in de natuur, minder stress of concentratieproblemen ervaren en minder last hebben van hyperactiviteit, onaangepast gedrag of emotionele problemen. Ze zijn fysiek en mentaal vaak gezonder, beschikken over een betere motoriek en vertonen minder angst en betere sociale vaardigheden. 

Contact

Bert Herrewyn, schepen biodiversiteit, natuur en jeugd, T 0496 25 81 54

Sanne Baeten, projectmedewerker BOS+, T 0485 14 54 81

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor milieu, natuur en klimaat, jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be , T 050 40 52 90

Meer info

Info en voorwaarden voor de projectaanvraag vind je op de site van de Provincie en op Gemeente voor de Toekomst

logos.jpg
  • jpg

Gemeente voor de Toekomst

Gemeente voor de Toekomst is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu en 24 milieuorganisaties. Met meer dan 100 pasklare projecten en de expertise van de partners helpen we de gemeenten bij de uitvoering van hun klimaatplan. Mobiliteit, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, voeding, energie, burgerparticipatie of groenontwikkeling? Elke gemeente vindt een passend project én de juiste partner en ondersteuning.

Een overzicht van de projecten vind je op gemeentevoordetoekomst.be.

BOS+

BOS+ is de motor van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in het zuiden. BOS+ draagt bij tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. 

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen