Uitbreiding Bellegembos met 2 hectare dankzij grondaankoop door de stad

Goed nieuws voor het bos- en natuurareaal in Kortrijk: de stad krijgt de kans om twee percelen met bestemming bosgebied, grenzend aan het Bellegembos, te verwerven. Deze uitbreiding van iets meer dan 2 hectare past volledig binnen de ambitie van de stad om 100 hectare extra natuur en bos te realiseren. De gemeenteraad beslist op de zitting van 13 november over de aankoop.

Bellegembos behoort tot één van de meest waardevolle bossen in West-Vlaanderen. Ondanks de geïsoleerde ligging bevat dit bos een grote soortenrijkdom en omvangrijke populaties van oude bosplanten (o.a. Boszegge, Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Wilde hyancint). De grote soortenrijkdom is te wijten aan het sterke reliëf in het bos: hoogteverschillen van 20 tot 40 m op hoogstens 200 m afstand zorgen voor grote verschillen in vochtigheid, met als gevolg een opeenvolging van diverse bos- en ondergroeitypes. De habitattypes ‘eiken-beukenbos met wilde hyacint’ en bronbos zijn aangeduid als natuurstreefbeelden. Enkele bronnetjes monden uit in een moeras van waaruit de Bosbeek ontspringt.

Uitbreiding Bellegembos (c) Kortrijk
  • png
Uitbreiding Bellegembos (c) Kortrijk
Met deze grondaankoop realiseren we opnieuw meer natuur en bos in Kortrijk. Ik ben de eigenaars dankbaar voor hun medewerking om zo één van de waardevolste bossen in onze provincie uit te breiden. Ik kijk al uit naar de beplanting er van in november 2024.  Bert Herrewyn, schepen van schepen van Natuur, Klimaat en biodiversiteit 
Nog geen 3% van het grondgebied in Kortrijk is bebost, slechts 1 % is natuurgebied. Bij het begin van de legislatuur hebben we de ambitie uitgesproken om 100 ha extra natuur en bos te creëren. Met de aankoop van deze 2 hectare wordt de cluster Bellegembos-Arghendaelbos 31 hectare groot. Samen met Natuurpunt en de landbouworganisaties werken we intussen verder aan het plan voor de open ruimte tussen Kortrijk en Zwevegem. Wout Maddens, schepen van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing

2 hectare extra bebossing

Na goedkeuring door de gemeenteraad zal de stad 2 percelen (kadastraal gekend onder 11de afdeling, sectie B, nrs. 143A en 213D) verwerven met een totale oppervlakte van 20.820 m². Deze percelen vormen een interessant stuk grond gezien het mooi aansluit bij het bestaand Bellegembos en deel uitmaakt van het valleigebied van de Bosbeek. Strikt genomen zijn de percelen aangeduid als historisch permanent grasland, maar het is de wens van de stad om de gronden (grotendeels) te bebossen, zoals de situatie vroeger was (minstens van 1840 tot WOII). Centraal in het aan te kopen stuk grond ligt een mooie poel. Deze poel wordt uiteraard behouden en door middel van slibruiming opgewaardeerd.
Om te mogen bebossen diende de stad een ontheffingsaanvraag in bij het Agentschap Natuur en Bos. Deze aanvraag is nog lopende. Intussen is ook Bosgroep Ijzer en Leie bezig aan de opmaak van een bebossingsplan zodat de beplanting ervan uitgevoerd wordt in november 2024.

uitbreiding Bellegembos.PNG
  • PNG
uitbreiding Bellegembos.PNG

Open ruimte Interfluvium

Om uitvoering te geven aan de beleidsdoelstelling van de stad om 100ha natuur en bos te realiseren, is een open ruimte plan voor het Interfluvium in opmaak, i.e. de open ruimte tussen Leie en Schelde op het grondgebied van Kortrijk en Zwevegem. Dit traject lopen we samen met 2 belangrijke partners: Boerenbond en Natuurpunt. Met het open ruimte plan kiezen we bewust voor een geïntegreerde visie, met focus op landbouw, natuur en bos en waterlopen. Het plan zit in een eindfase met de bedoeling het dit jaar nog te laten goedkeuren. Dit resulteert in concrete projectgebieden en acties voor de gemeenten, provincie en Vlaanderen. De aankoop van bovenvermelde gronden is een mooi voorbeeld van hoe we in bestemde bos- en natuurgebieden effectief bos willen realiseren.

Bellegembos.jpg
  • jpg
Bellegembos (2).jpg
  • jpg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL