Kortrijk schakelt versnelling hoger in de strijd voor gender- en seksuele gelijkheid

Eerste regenboogzebrapad, toetreding tot het internationale Rainbow Cities Network en reeks nieuwe acties

De gemeenteraad keurde zopas de toetreding goed van onze stad tot het Rainbow Cities Network (RCN), een internationaal netwerk van steden die zich inzetten voor een inclusief beleid voor alle mensen, maar specifiek voor mensen van de LGBTI+-gemeenschap. Het netwerk verbindt beleidsmedewerkers en experten wereldwijd. Het lidmaatschap maakt deel uit van een nieuw gelijke kansenbeleid in dit domein. Een zonet aangelegd regenboogzebrapad op de Grote Markt zet die ambities symbolisch in de kijker, in aanloop naar 17 mei, de internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.

Schepen Axel Weydts en schepen Philippe De Coene wandelen het regenboogzebrapad in. (copyright: Kortrijk)
  • jpeg
Schepen Axel Weydts en schepen Philippe De Coene wandelen het regenboogzebrapad in. (copyright: Kortrijk)

In Kortrijk wordt het niet getolereerd dat mensen worden gediscrimineerd op basis van afkomst, inkomen, leeftijd, sociaal-economische positie, huidskleur, geaardheid (LGBTI+) of welke grond dan ook. En dat blijkt meer dan ooit nodig. We werden opgeschrikt door de dood van David Polfliet in Beveren, waarbij het onderzoek nog steeds loopt. Ook komen er steeds meer meldingen van intimidatie of discriminatie van mensen op basis van seksuele geaardheid.

In ons bestuursakkoord waren we duidelijk, in ons beleid willen we dat ook zijn. We ontwikkelen een reeks acties om gelijke kansen en non-discriminatie te bevorderen.  Philippe De Coene, schepen van Gelijke Kansen

Een eerste stap is het lidmaatschap van het internationale Rainbow Cities Network. Gisterenavond zette de gemeenteraad quasi unaniem hiervoor het licht op groen. 34 steden in de wereld zijn lid van dit netwerk, voor Vlaanderen zijn dat intussen Brugge, Leuven, Gent en nu ook Kortrijk.

De toetreding tot het Rainbow Cities Network is meer dan een symbolische actie want de kandidatuur dient vergezeld te worden, naast de ondertekening van het memorandum, van een overzicht van het LGBTI+ beleid van de stad met een reeks goede praktijken.

1. We richten in de schoot van het Rainbow Cities Network een lokaal netwerk op en werken samen nieuwe acties uit

We nodigen expertenorganisaties zoals Wel Jong Niet Hetero en Cavaria uit om deel uit te maken van het lokaal netwerk. Samen met hen breiden we ons actieplan voor de komende jaren verder uit. We roepen daarbij alle Kortrijkzanen op die mee willen werken aan de verdere opmaak van het actieplan dat gelijkheid, met focus op LGBTI+, verder kan versterken in onze stad. Later meer via de stadskanalen.

2. We beschermen inwoners en zorgen ervoor dat slachtoffers klacht indienen

Sedert het begin van deze legislatuur is er, om het beleid te ondersteunen, een taskforce 'Sociaal beleid, veiligheid en leefbaarheid' aan de slag. In die taskforce zitten alle relevante actoren uit de domeinen welzijn, huisvesting, hulpverlening, justitie, politie, enz. Vanuit het stadsbestuur, dat het initiatief nam, nemen de burgemeester en de schepen van Sociale Vooruitgang deel aan de werkzaamheden. Het punt van discriminatie en agressie - maar ook positief, dus van gelijke kansen, willen we duidelijk in kaart brengen en opvolgen. Zijn er feiten van agressie of discriminatie tegen mensen uit de holebigemeenschap? Worden die feiten genoeg gemeld? Worden de gemelde feiten opgevolgd? Indien niet, waar ligt dat aan?

Er bereiken ons immers verhalen van discriminatie en agressie, maar we vermoeden dat bepaalde feiten niet wordt gemeld of dat er geen klacht wordt neergelegd omdat slachtoffers geïntimideerd zijn of omdat ze vermoeden dat de klacht dode letter zal blijven. Dat kunnen we niet tolereren. Daarom moeten we slachtoffers beschermen, onder meer tegen intimidatie.

3. LGBTI+ onderdeel van discriminatietoets op de huurmarkt

De stad zal verdere discriminatietoetsen op de huurmarkt zal uitvoeren.  Daar zijn redenen toe, zo blijkt uit een eerste onderzoek vanwege de VUB waarbij ook onze stad aan bod kwam. Maar dat eerste onderzoek spitste zich toe op mensen met een migratie-achtergrond. Dit willen we uitbreiden en onder meer ook een toets op homo- of transfobie expliciet meenemen. Ook al omdat we meldingen kregen dat een woning werd geweigerd omwille van geaardheid.

4. De campagne PAARS in meerdere Kortrijkse scholen

Sensibilisering en vorming, elkaar begrijpen, is belangrijk om discriminatie te voorkomen. Scholen spelen hierin een grote rol, onder meer omdat sommige jongeren worstelen met hun identiteit, zich vaak niet begrepen voelen, zich niet durven uiten en daardoor geïsoleerd geraken. De stad promoot en ondersteunt de sensibiliseringscampagne PAARS in alle Kortrijkse onderwijsinstellingen. Dit jaar nemen 8 schoolcampussen deel (RHIZO OLV Vlaanderen, 't Vier, De Lage Kouter, Centrum Leren&Werken, PTI, Don Bosco, Gusco Kaai en Rhizo Lifestyle), startschot op 17 mei. Zij krijgen verschillende pakketten met informatie en vormingsmateriaal en paarse polsbandjes voor elke leerling.

5. In Kortrijk mag iedereen zichzelf zijn en dat tonen we

Het regenboogzebrapad is een sterke visuele trekker met de Grote Markt als eerste locatie. De komende jaren krijgt elke deelgemeente zijn eigen regenboogzebrapad.

Een regenboogzebrapad is een symbolische daad maar in Kortrijk staat dit symbool ook garant voor een sterk beleid. Door te kiezen voor het meest centrale zebrapad in de stad tonen we dat het ons menens is. Hier is iedereen welkom. Love is love. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit

Elke internationale dag tegen homofobie en transfobie (maandag 17 mei) wordt in Kortrijk gesteund met een grote vlaggenactie. Dit jaar hangen er meer dan 18 vlaggen uit op prominente plaatsen, verspreid over de stadskern en de deelgemeenten.

  • jpeg
  • jpeg
  • jpeg

Bevoegd