Natuurgebied 't Schrijverke gevrijwaard en uitgebreid

Over de toekomst van natuurgebied 't Schrijverke in Marke heerste er lange tijd onzekerheid. De Vlaamse Waterweg plande er een verbreding van de Leie om een vlotte binnenvaart toe te laten. Op initiatief van Stad Kortrijk kwam er een constructieve dialoog tussen De Vlaamse Waterweg en Natuurpunt Kortrijk die ertoe geleid heeft dat het 't Schrijverke gevrijwaard kan blijven. Daarnaast realiseert de stad aansluitend op het natuurgebied extra ruimte voor natuur via een grondenruil aan de Aardweg. Zo kan een belangrijk natuurgebied zich verder ontwikkelen.

't Schrijverke (c) Kortrijk
  • jpg
't Schrijverke (c) Kortrijk
  • jpg
't Schrijverke (c) Kortrijk
  • jpg

Natuurgebied 't Schrijverke

’t Schrijverke is een populair en beschermd natuurgebied in Marke. Het natuurgebied bestaat uit verschillende deelgebieden langs de Leie die een mooi geheel van 6,67 ha natuur vormen. De oude Leiearm ‘t Schrijverke is in beheer van Natuurpunt en in eigendom van de Vlaamse Waterweg. Het zag er lange tijd naar uit dat een deel daarvan zou verdwijnen in het kader van kanalisatiewerken van De Vlaamse Waterweg. Het jaagpad, de bomen en een deel van aanliggende gronden van het natuurgebied werden door de aanvankelijke plannen bedreigd.

Dialoogtafel leidt tot concreet resultaat

Ook het stadsbestuur was bezorgd over de impact op het natuurgebied en organiseerde een dialoogtafel met De Vlaamse Waterweg en Natuurpunt Kortrijk. Samen werd naar oplossingen gezocht die ertoe geleid hebben dat 't Schrijverke in de toekomstige ontwerpplannen van De Vlaamse Waterweg zal worden gevrijwaard. Zo kan een belangrijk natuurgebied zich verder ontwikkelen.

We beschermen onze kostbare natuur in Kortrijk. 't Schrijverke is sinds 2020 erkend als natuurreservaat. Door een goede dialoog vrijwaren we dit natuurgebied én creëren we extra ruimte om uit te breiden. Bert Herrewyn, schepen Natuur, Klimaat en Biodiversiteit

Grondenruil Aardweg

Ter hoogte van de Aardweg bevindt zich nog een onbebouwd perceel van 3.350 m², volgens het gewestplan nog bestemd voor milieubelastende nijverheid. Deze gronden werden, ondanks hun ligging nabij ’t Schrijverke, bedreigd door bebouwing in functie van KMO-units. Met de recente verhuis van de stedelijke groendienst naar het nieuwe stadsdepot D4L op de Vier Linden in Heule, kwamen stadsgronden in de directe omgeving vrij. De stad greep deze opportuniteit aan om met de (mede-) eigenaars tot een principieel akkoord voor een grondenruil te komen.  
Hierdoor kan de stad 4.300 m² gronden van het voormalige depot ruilen en er natuurgebied van maken. De gronden die de stad in haar bezit krijgt, zullen niet meer bebouwd worden en worden ingelijfd bij het ruimere natuurgebied ’t Schrijverke.

De stad realiseert aansluitend op het bestaande natuurgebied extra ruimte voor natuur in plaats van bijkomende bebouwing. Hierdoor kan het ’t Schrijverke zich verder ontwikkelen. De investering van de stad wordt op ruim €400.000 geschat. Een schoolvoorbeeld van hoe we als lokaal bestuur investeren in de bouwshift. Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing
Natuurpunt Kortrijk is opgetogen met de huidige ontwikkeling omtrent 't Schrijverke in Marke, met de bevestiging om de integriteit van het gebied te waarborgen en bijgevolg het gebied zo veel mogelijk te vrijwaren van de impact van de Leiewerken. Daarnaast verwachten we dat er rekening wordt gehouden met onze toekomstvisie en de potentiële uitbreiding van het erkende natuurgebied. Sowieso is er een natuurherstelplan van 500 ha voorzien binnen dit project, waarbij wij hopen dat een deel hiervan aan de Kortrijkse Leievallei verwezenlijkt zal worden, bij voorkeur aansluitend aan 't Schrijverke. Wij hebben alvast onze visie ingediend aan DVW en hopen om in de nabije toekomst deze samen af te toetsen. Wij hopen hiermee ook een voorbeeld te zijn voor de verdere uitwerking van het totale project. Want de Leie biedt natuurlijk niet enkel in Kortrijk kansen tot natuurherstel. Natuurpunt Kortrijk
We zijn blij dat de stad het initiatief nam om Natuurpunt en De Vlaamse Waterweg rond de vergadertafel te brengen. Er zijn mogelijkheden om ’t Schrijverke in de verdere technische ontwerpen te ontzien en in andere zones de ecologische en recreatieve waarden van de Leie te versterken. Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Regio West van De Vlaamse Waterweg nv
't Schrijverke (c) Kortrijk
  • jpeg
't Schrijverke (c) Kortrijk
  • jpeg
't Schrijverke (c) Kortrijk
  • jpeg

Meer info (niet voor publicatie)

Geert Weymeis, regionale communicatieverantwoordelijke DVW, 0478 65 00 50 

 

Bevoegd

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL