Vetex-site wordt volwaardig buurtpark van 1,7 hectare, middengebouw wordt centrale buurthal

Studiebureaus DENC-STUDIO en Studio Basta stellen samen met stad Kortrijk ontwerp voor aan buurt

Stad Kortrijk en de ontwerpbureaus Studio Basta en DENC-STUDIO hebben tijdens een infomoment op maandag 27 juni de plannen voor de Vetex-site voorgesteld aan de buurt. De site wordt een heus natuurlijk buurtpark waar avontuurlijk spelen centraal staat en waar de buurt elkaar kan ontmoeten. Het ontwerp vertrekt vanuit de huidige spontane en ongedwongen uitstraling die zich onder andere uit in spontane pioniersvegetatie, ruimte voor graffiti en flexibel gebruik. Het centrale middengebouw wordt een buurthal, het kloppend hart van het park. Op de site komt ook een mix van 34 woningen.

Vetex nieuw.jpg
 • jpg

De voormalige industriële Vetex-site tussen de Vaartstraat, Veldstraat, Stasegemsestraat en Pieter de Conincklaan is twee hectare groot. 24 jaar geleden kocht intercommunale Leiedal de site na het stopzetten van de activiteiten van de Verenigde Textielbedrijven van Kamiel Lambrecht. Het terrein was toen nog bijna volledig volgebouwd. Op de centrale hal na werden de fabrieksgebouwen gesloopt en werd de vervuilde grond gesaneerd. In 2010 kwam de verlaten site in handen van de stad. Door de jaren heen werd het terrein in gebruik genomen door de buurt. Scholen, (sport)verenigingen en buurtbewoners maken gretig gebruik van de open ruimte in de dicht bebouwde omgeving van Sint-Jan. Na eerdere pogingen om een ontwerp voor de site op te maken, werd in 2018 DENC-STUDIO onder de arm genomen om een toekomstplan voor de site op te maken. Dat leidde in 2019 tot een gedragen masterplan opgemaakt met als voornaamste doelstellingen een kwalitatief buurtpark te maken als ontmoetingsplek voor de bewoners van de St.-Janswijk met ruimte voor avontuurlijk spelen en sport. In juli van 2021 stelde de stad studiebureau DENC-STUDIO en landschapsarchitecten Studio Basta aan om het definitieve ontwerp voor het park en het centrale gebouw op te maken.

Vetex volgebouwd.jpg
 • jpg
24 jaar na de aankoop van deze oude industriële site door Leiedal en na verschillende pogingen en vele inspraakmomenten zijn we tot een ontwerp gekomen dat breed gedragen wordt door de buurt. De gebruikers van de site en de bewoners van Sint-Jan, een zeer geëngageerde buurt, zijn vanaf de opmaak van het masterplan in 2018 heel nauw betrokken geweest. En dat heeft geleid tot deze plannen, een voorbeeld van stadsvernieuwing. De Vetex-site blijft in dit ontwerp hun ontmoetingsplek, maar dan groener, gebruiksvriendelijker én veiliger. De nieuwe woningen zullen zorgen voor een sociale controle in het park. De open ruimte, die voor de sloop van de fabriek volledig volgebouwd was, blijft maximaal behouden met een park van 1,7 hectare.  Wout Maddens, schepen van stadsvernieuwing
Deze site is de enige groene publieke ruimte in de buurt. Om het een echt buurtpark te laten worden, versterken we de identiteit en dynamiek van de wijk in het ontwerp. Ontmoeting, natuur en avontuurlijk spelen staan zo centraal in het V-Tex buurtpark. Bert Herrewyn, schepen van natuur en jeugd
Buurtpark met behoud van eigen DNA

Voor de opmaak van het ontwerp werd opnieuw een intens participatietraject doorlopen. Via een praatplan en een bordspel werd de brede buurt eerst betrokken. Daarna werden tal van instanties en gebruikers (Textival, Chiro, Tsjing Tsjang, buurtscholen Vetex en Sint jozef, RedSide, buurtsport Ajko,...) 1 op 1 gesproken omtrent hun wensen en behoeftes. Die gesprekken resulteren in een ontwerp dat het specifieke DNA van de plek en zijn gebruikers erkent, alsook de spontane en ongedwongen uitstraling die zich uit in spontane pioniersvegetatie, ruimte voor graffiti, informele looplijnen en flexibiliteit in gebruik.

De site is doorheen de jaren een belangrijke sociale plek geworden voor buurtbewoners. We willen deze identiteit en het gebruik van de site maximaal behouden, verfijnen en verder mogelijk maken. We doen dit met de ervaring en kennis van het ontwerpteam maar vooral ook door te luisteren en te spreken met de huidige en toekomstige gebruikers. We lanceerden een praatplan en gingen langs bij de verschillende organisaties, scholen en groeperingen die de site op vandaag gebruiken. We gaan verder dan het louter beperken van de ecologische footprint van de woongebouwen: we reiken een positieve handdruk naar de buurt. Future-proof en future-fit stellen we de gezondheid en het welzijn van mens en dier centraal. Vanuit een circulaire insteek recupereren we zoveel mogelijk afbraakmateriaal uit het centraal gebouw als ondergrond, als zitbank of speel element. Bart Cobbaert, DENC-STUDIO

Er wordt sterk ingezet op natuurlijk groen door het behoud van de aanwezige vegetatie te behouden en te versterken met nieuw inheems groen. Het ontwerp zet in op de toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van het park. Er komt een 2 meter brede noord-zuid en oost-west verbinding in geborsteld beton. Beide paden kruisen elkaar ter hoogte van de buurthal waar ze een verblijfsplek vormen. De paden worden begeleid met een kleine robuuste paalverlichting. De paden, en het gehele park, zijn in hoofdzaak autoluw tot autovrij. Qua materiaalgebruik wordt ingezet op inheemse groenstructuren, gerecupereerde kasseien vanuit het depot wegenis van de stad, houten speelstructuren, ... Oppervlaktewater en overloop van regenwaterputten worden opgevangen in wadi’s en/of infiltreren in de ondergrond via groenstructuren. De Engelse tuin, een historische directeurstuin die oorspronkelijk aangelegd werd in het begin van de vorige eeuw, wordt terug in ere hersteld!

De nieuwe inrichting wordt geen tabula rasa of totale make-over. Het wordt een verdere uitwerking van het bestaande karakter van de site. We behouden de aanwezige pioniersvegetatie, en versterken deze door bijkomend inheemse bomen en struiken te planten en bloemenmengsels in te zaaien. Het groen wordt gemaximaliseerd. Tussen het groen worden allerlei spelelementen geïntegreerd. Kenny Windels, Studio Basta
 • png
 • png
 • png
Het middengebouw: sport en spel

De kloeke, in de jaren '50 gebouwde, centrale hal van de voormalige textielfabriek Vetex is één van de oudste gebouwen op de site. Ondanks de bouwvallig ogende staat van het middengebouw, is het betonskelet stabiliteits-technisch in goede staat. Het gebouw van 650 m2 wordt getransformeerd tot een buurthal, als een kloppend hart én onderdeel van het park. Hiervoor wordt het gebouw waar nodig ‘ontpit’ en ontdaan van wanden en achterkanten zodat er ruimte wordt vrijgemaakt. Op die manier vormt de hal het middelpunt van het park en is heel het park zichtbaar vanuit de buurthal. De noordelijke vleugel van het gebouw wordt ontmanteld tot er enkel op het gelijkvloers een betonskelet blijft staan. Dit is de plaats waar de paden van het park kruisen en een ontmoetingsplek ontstaat. Op het gelijkvloers in de zuidelijke vleugel wordt een nieuwe betonvloer voorzien die ruimte geeft voor overdekte sport- en spelmogelijkheden én een sporadisch buurtevenement. Verder worden op het gelijkvloers enkele bergingen voorzien voor spelmateriaal, die zullen gedeeld worden met de verschillende gebruikers van de site. Bij de zuidelijke vleugel wordt het dak van het gebouw weggenomen. De verdiepingsvloer wordt waterdicht gemaakt en wordt ingericht als sport- en spelzone. De muren worden op strategische plekken verlaagd zodat er zicht en licht binnen kan komen, en het sociale veiligheidsgevoel van de verdiepingsvloer sterk verbetert.

 • jpg
 • png
 • png
34 woningen

Van het projectgebied van 2 hectare maken het park, de Engelse tuin en het centrale gebouw 1,7 hectare uit. Al in 2006 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met bouwbedrijf Matexi om op een deel van het terrein woningen te realiseren. Het ontwerp omvat 34 woningen, die door DENC-STUDIO worden getekend: 8 gezinswoningen, 22 appartementen en 4 stapelwoningen. Gezinnen met kinderen vormen de doelgroep. Er is ruimte voor een collectieve fietsenstalling. De parkeerplaatsen worden georganiseerd in parkeerpockets aan de koppen van het park. De bewoners kunnen de auto niet letterlijk voor eigen deur kunnen parkeren, maar op wandelafstand in een ingegroende parkeerhaven met 1 parkeerplaats per woonunit. De mobiliteit op de site, stelt de zachte weggebruiker prioritair. Ook de mogelijkheden van elektrische deelwagens wordt bekeken.

Met de woonontwikkeling op de Vetex-site zetten we in op toekomstgericht wonen in de binnenstad. Een mix van gezinswoningen, appartementen en stapelunits zal leiden tot een gevarieerd type bewoners. Comfortabel fietsgebruik en een elektrische deelwagen moeten de afhankelijkheid van de auto reduceren. Daarnaast wordt er ingezet op een kwaliteitsvolle architectuur met oog op duurzame warmteopwekking en maximaal hergebruik van regenwater. Wonen op de Vetex-site wordt wonen aan het park: we willen geen gesloten voorgevelrij, maar een maximale openheid naar en interactie met het nieuwe park.  Louis Vercaemst, Matexi
 • jpg
 • jpg
Timing

Het projectbudget bedraagt 2.160.000 euro incl BTW. Via de woonontwikkeling van Matexi ontvangt de stad een grondopbrengst van 1.575.000 euro. Na het overlegmoment van 27 juni wordt het ontwerp deze zomer gefinaliseerd. De uitvoering van de werken aan het park en het middengebouw is voorzien voor maart - december van volgend jaar. In het najaar van 2023 start ook de bouw van de woningen, die twee jaar zal duren.

 • jpg
 • jpg
 • jpeg
 • jpg
 • jpg
 • jpg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL