Van straat naar zorg

Vanaf maart starten we de actie van Straat tot Zorg op waarbij straat verpleegkundigen worden ingezet om zorg en begeleiding te geven aan Mensen die dak- en thuisloos zijn. 

Situering en doel

Deze actie is een initiatief van een proefproject van De BRUG.  Dit is een organisatie die werkt in opdracht van het RIZIV in de regio Zuid-West-Vlaanderen. De Brug heeft die tot doel samen met heel wat gezondheids- en welzijnsdiensten te werken aan een nog beter gezondheidssysteem waarbij (chronische) patiënten en hun mantelzorgers meer centraal staan. We willen ook zoeken hoe moeilijkheden in de toekomst kunnen worden voorkomen of minder kunnen escaleren.

 

Via het inzetten van straatverpleegkundigen willen we een antwoord bieden aan een hoge nood die ons wordt gesignaleerd door CAW en OCMW Kortrijk . Deze nood wordt bevestigd door W13 . Zij en ook andere welzijnsdiensten merken dat een bepaald soort kwetsbare mensen heel moeizaam de weg vinden om hun gezondheidsnoden gestructureerd op te volgen.  Heel wat dak- en thuislozen zijn gekend binnen de doelgroep van diverse hulpverleners.  De diensten merken op dat er onvoldoende aandacht kan worden gegeven aan de opvolging van het medisch- en gezondheidsluik van de betrokken mensen. Er zijn ook een deel mensen die nog geen cliënt zijn, maar toch nood hebben aan medische opvolging.  Er zijn dus enerzijds patiënten die reeds gekend zijn, maar anderen die nog moeten worden ‘ gevonden’.  Er is niet alleen de nood aan medische opvolging, er is ook nood aan een toelevering naar een gestructureerde multidisciplinaire opvolging waarbij welzijnsactoren samenwerken met huisarts, apotheker, verpleegkundigen, … 

 

Door de inzet van een straatverpleegkundige willen we er voor zorgen dat ‘zorgverlening’ letterlijk naar de meest kwetsbare mensen toe gaat. Het is een complementaire werking met straathoekwerk. De straatverpleegkundige kan door middel van het toedienen van directe medische zorg ( EHBO functie vooral, eerste hulp bij wondverzorging e.a.), een vertrouwensband uitbouwen om ook toe te leiden naar  meer langdurige zorg (bij chronische ziekte) of intensere medische zorg (spoedhulp).  Tevens kan de straatverpleegkundige ook gericht begeleiden naar mogelijkheden voor persoonlijke hygiëne ( douche, gebruik van was en -droogkast, ), mogelijkheden rond voeding, soep en maaltijden en ontmoeting  (daklozengids).

Het is belangrijk dat de straatverpleegkundige letterlijk en herkenbaar op straat aanwezig is, maar ook in ontmoetingsplaatsen en vindplaatsen. Affiniteit met de doelgroep, sterk inlevingsvermogen en respect voor de doelgroep zijn  heel belangrijk, om de brugfunctie die de straatverpleegkundige vervult waar te maken. Een brede holistische benadering ,als uitgangspunt, een aanklampende zorg in de uitvoering. Een brugfunctie opnemen naar  verdere gezondheidsopvolging in ziekenhuis en ambulante zorg  en eventuele welzijnsvragen.

In de praktijk merken we vanuit het werkveld op, dat veel dak en – thuislozen , aangeven dat ze niet naar een arts, psychische hulpverlening of spoeddienst willen, omwille van hun negatieve ervaringen. Een of meerder stigma’s die er ook zijn omtrent hun persoon of leefomstandigheden. Ze hebben vaak het gevoel of de ervaring , dat ze geen verdere hulp zullen krijgen en daardoor komen mensen vaak , laat met grotere gezondheidsklachten, gevolgen van chronische aandoeningen in het ziekenhuis terecht.

Tegelijkertijd merken we vanuit het werkveld op, dat kwetsbare personen met geen of zeer klein netwerk het moeilijk hebben , als ze gezondheidsklachten ervaren. Meerdere zaken kunnen hier oorzaak van zijn: bang voor financiële kosten, mindere mobiliteitsmogelijkheden, bang voor een negatief  onderzoeksresultaat, onbekend met alle mogelijkheden voor medische hulp, bang voor het onbekende bij allerlei geplogenheden in een ziekenhuis, bang om medische uitleg niet te begrijpen en geen verduidelijking durven vragen, bang van niet voor zichzelf te kunnen zorgen,… Ook hierin kan de straatverpleegkundige een rol opnemen samen met andere zorgverleners.  

Meerwaarde

De belangrijke meerwaarde van deze actie is dat de gezondheidszorg letterlijk naar de patiënt toe gaat en net die brug bouwt die noodzakelijk is om een betere gezondheidsopvolging op de rails te zetten.

Door het opzetten van deze brug willen we de patiënten proberen vlugger toe te leiden naar het reguliere systeem.

Indien er door de brugfunctie van een straatverpleegkundige ook meer preventief kan gewerkt worden is dit een win win situatie zowel voor de kwetsbare doelgroep, die vlugger gezondheidshulp krijgt, een vlottere toegang tot gezondheidszorg ervaart, als voor de gezondheidszorg zelf, die vlotter toegankelijk zal zijn en een kosten besparing op intensieve curatieve zorg.

Deze actie is gericht op de volledige dak- en thuislozenpopulatie van Zuidwest-Vlaanderen. We starten deze actie in maart op in Kortrijk en verbreden vanaf half april naar  gans de populatie van Zuidwest-Vlaanderen. De telling van de dak- en thuislozen die plaats vond op 29 oktober 2021 zal mede richting gevend zijn in de uitbouw en bijsturing van deze actie.

Partners

De actie van Straat naar Zorg werd door meerdere diensten in de steigers gezet. Naarmate de concretisering volgde werden er meerdere diensten en mensen betrokken bij de uitwerking van het project.

Volgende diensten en actoren zijn in het project betrokken

- RIZIV, staat via De Brug in voor de financiering van het project

- CAW Zuid-West-Vlaanderen, staat in voor de coaching van de straatverpleegkundigen, verbinding met de buurtwerkers, stelt burelen ter beschikking, …

- OCMW Kortrijk (lag mee aan de basis van het project, maar alle andere sociale huizen uit de regio ondersteunen ook het project door bv een ankerfiguur of lokalen ter beschikking te stellen)

- W13 : maakt deel uit van de projectstuurgroep en verbindt het project met alle steden en gemeenten uit de regio ZW-VL

- Wit-Gele Kruis: stelt speciaal opgeleide verpleegkundigen ter beschikking

- De Bolster: verbindt het project met de geestelijke gezondheidszorg  en met methodieken van o.a. de aanklampende zorg.

 

Voor de communicatie en verbinding met ankerfiguren (vb. artsen) kunnen we rekenen op de constructieve samenwerking met de Eerstelijnszones en de huisartsenkring HZW.  

Hoe gaan we te werk ?

De straatverpleegkundigen zullen voor een groot stuk doorverwijzingsvragen krijgen vanuit Het sociaal huis het CAW of een andere dienst. In principe kan elke hulpverlener doorverwijzen naar de straat verpleegkundige. Met de betrokken cliënt kan een bepaalde locatie worden afgesproken. Zo nodig neemt de verpleegkundige de cliënt mee naar een ruimte waar er open hygiënische manier zorg kan worden toegediend. Hiervoor kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een ruimte in een wijkcentrum of een dienstencentrum. De verpleegkundige beschikt over een verzorgingsset maar beschikt niet over medicatie.

Bepaalde tijdstippen zal de verpleegkundige ook detecterend aanwezig zijn om te zien of er dak -en thuislozen zijn die een bepaalde zorgnood hebben. Heel vaak zal de straatverpleegkundige samenwerken met buurtwerkers.

In elke gemeente zoeken we anker figuren die advies kunnen geven aan de straat verpleegkundige indien dit nodig zou zijn. We denken hierbij aan een vertegenwoordiger van de plaatselijke sociale dienst van een gemeente of stad ofwel ook aan een apotheker of huisarts die specifieke vragen kan beantwoorden of wil tussenkomen indien de patiënt zelf geen vaste huisarts of apotheker heeft.

In veel gevallen zal de verpleegkunde we ook samenwerken met andere welzijnswerkers als er bepaalde zaken moeten worden geregeld. We denken hierbij aan het regelen van de mutualiteit of het helpen financieren van bepaalde medische zorg.

Waar nodig kan de straat verpleegkundige stappen ondernemen om een multidisciplinair overleg te organiseren met andere gezondheidswerkers of hulpverleners.

De tussenkomst van de straat verpleegkundige is altijd complementair aan de bestaande hulpverlening en is ook een tijdelijk gegeven. Het is niet de bedoeling dat er een langdurige begeleiding door de straat verpleegkundige wordt aangegaan maar wel dat er zo vlug mogelijk terug een verbinding kan worden gemaakt met de bestaande reguliere zorg.

Tijdelijk project

De actie is een tijdelijke actie die wordt gefinancierd via de Brug. We hopen dat In de toekomst dit project kan worden verankerd In de regio.

Contact

De Brug: Carl Windels  carl.debrug@wvlzorgt  0477/802287

CAW: Ruben Denys   ruben.denys@cawzuidwestvlaanderen.be  0474/426495

 

 

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL