Samen werken aan samen leven

Kortrijk heeft een plan met 50 concrete acties om alle Kortrijkzanen samen te laten leven

Kortrijk is een diverse stad met meer dan 77.000 unieke mensen: jong en oud, man en vrouw, rijk en arm, met en zonder migratieachtergrond, hetero, holebi, transgender… De inwoners van Kortrijk hebben verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen, uiteenlopende culturele tradities, smaken en voorkeuren. Maar we zijn allemaal Kortrijkzanen. Samenleven in diversiteit is verrijkend, maar ook een uitdaging. Kortrijk wil de meest inclusieve stad van Vlaanderen zijn. Daarom heeft de stad nu een Plan Samenleven met 50 concrete acties opgemaakt.

47431429-0684-4695-A50D-27B93BD7FCBD.jpeg
  • jpeg

Kortrijk telde op 5 november 2020 77.292 unieke inwoners. 5.556 Kortrijkzanen hebben een beperking, 1 op 5 Kortrijkzanen heeft een migratieachtergrond (wat wil zeggen dat hij of zij of 1 van de ouders een andere nationaliteit heeft), met roots uit 133 verschillende landen, 3 à 8% van de Vlamingen zijn holebi.

Een omvangrijke en heterogene stad is een boeiende stad, maar brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee zoals rond vergrijzing, etnisch-culturele verscheidenheid, een LGBTQ+ vriendelijk klimaat, volwaardige deelname aan onze samenleving van mensen met een beperking, gelijkheid van man en vrouw, …  Die uitdagingen zijn niet allemaal even eenvoudig aan te pakken. Uit de Stadsmonitor van 2018 blijkt bijvoorbeeld dat slechts 26% van de Kortrijkzanen een positieve houding heeft tegenover verschillende culturen. We moeten elkaar dus beter leren kennen.

Programmaregisseur Samenleven

Het vertrekpunt voor het Plan Samenleven is het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen. Daarin stonden in hoofdstuk 5 ‘Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid’ al een aantal ambities rond onder andere de toeleiders in diversiteit, de kennis van het Nederlands, rond KortRIJK aan Culturen, het aanwervingsbeleid en de discriminatietoets op de huurmarkt. We beloofden bovendien dat er - net zoals oa. met armoedebestrijding en Kortrijk Spreekt - voor dit thema een programmaregisseur zou aangeworven worden. Dat is Hanne Van Beneden geworden. Samen met heel wat externe partners heeft ze de ambities uit het BSV verder uitgewerkt en vorm gegeven in de start van dit eerste Plan Samenleven. De bevoegdheid van de programmaregisseur Samenleven spreidt zich uit over alle verschillende diensten van de stad.

Het uiteindelijke doel van het Plan Samenleven is om ervoor te zorgen dat elke Kortrijkzaan zich in onze stad kan ontplooien en dat verschillende groepen en individuen met wederzijds respect en begrip kunnen samenleven. Kortrijk wil de meest inclusieve stad zijn, waarbij iedereen - ongeacht zijn of haar achtergrond –gelijkwaardige kansen krijgt en zich welkom voelt. Daarom zetten we in op inburgering en integratie. Maar de stad wil ook mensen samenbrengen. Nederlands is daarbij de taal die ons verbindt. Kennis van het Nederlands is cruciaal om mensen kansen te geven.

Nieuwjaarsreceptie als voorbeeld

Het Plan Samenleven is opgebouwd uit een aantal grote thema’s: elkaar leren kennen en begrijpen, onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, ontspanning en beweging, veiligheid en de eigen voorbeeldrol van het stadsbestuur. Elk thema bevat daaraan verbonden concrete acties. Voorlopig zijn dat er al 50.

De nieuwjaarsreceptie 2020 was een mooi voorbeeld van een evenement waar de diversiteit onder de aanwezigen hoog was.  De acties waren een schot in de roos: doelgerichte communicatie naar alle Kortrijkzanen en een vrijheid van keuze uit een maximaal aanbod met aandacht voor de verschillende culinaire voorkeuren van onze inwoners. Een weerspiegeling van de diversiteit in Kortrijk. We houden die strategie aan en breiden die uit naar alle stadsdomeinen.  

Enkele acties uitgelicht

- We zetten in op Klare Taal in onze stadscommunicatie en zorgen ervoor dat die iedereen bereikt.

- We verzamelen straffe verhalen van diverse inwoners en publiceren ze in het stadsmagazine en op onze sociale media.

- We zoeken hoe we de samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering kunnen versterken ter ondersteuning van het lokaal integratiebeleid.

- We zetten in op een LGBTQ+ vriendelijker klimaat, zowel in onze openbare ruimte als de scholen.

- We voeren de strijd tegen de huisjesmelkerij verder op door betere, gerichtere controles uit te oefenen op woningen die verhuurd worden tegen woekerprijzen en die in erbarmelijke staat verkeren.

- We starten een taskforce Veilig Kortrijk op.

- We nemen een clausule samenleven op in onze samenwerkingsovereenkomsten en zorgen voor een systematische evaluatie/bijsturing. 

- We maken verder werk van een tienpuntenplan om racisme, discriminatie en xenofobie tegen te gaan. 

In ons bestuursakkoord BSV beloofden we niet alleen om van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken, maar ook de meest inclusieve. Diversiteit is een thema dat politiek al te vaak in de porseleinkast terechtkomt. Maar niet in Kortrijk. Wij vinden dat diversiteit een sterkte is die onze stad en samenleving rijker en mooier kan maken. Dit ambitieus plan met 50 concrete acties is een aanzet. Samen werken aan samen leven dus. Ruth Vandenberghe, burgemeester
Programmaregisseur Samenleven Hanne Vanbeneden (links) en burgemeester Ruth Vandenberghe stellen het Plan Samenleven voor. (copyright: Stad Kortrijk)
  • jpeg
Programmaregisseur Samenleven Hanne Vanbeneden (links) en burgemeester Ruth Vandenberghe stellen het Plan Samenleven voor. (copyright: Stad Kortrijk)

Bevoegd

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL